Zaloguj się jako gość

Masz już konto? Zaloguj się!

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj je

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Regulamin

Zasady ogólne

Fakt korzystania z witryny Kierki.pl (dalej: Witryna) oznacza akceptację poniższszego Regulaminu, oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie wymaganych powiadomień oraz zawieranie z nami transakcji przy wykorzystaniu komputera. Radzimy, aby użytkownik w razie braku akceptacji niniejszego Regulaminu nie korzystał z naszych Witryny.

Zmiany warunków korzystania z witryny

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Z najbardziej aktualną wersją Regulaminu można zapoznać się klikając na łącze "Regulamin" znajdujące się w głównym menu Witryny. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie tego Regulaminu w celu zapoznania się z ich zmianami. Dalsze korzystanie z Witryny po otrzymaniu zawiadomienia o zmianach niniejszych Warunków oznacza wyrażenie zgody na nowe warunki.

Polityka powiadamiania drogą elektorniczną

Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez nas drogą elektroniczną wymaganych powiadomień, umów i innych informacji dotyczących Witryny. W razie wycofania takiej zgody prosimy o zaprzestanie korzystania z Witryny.

Zmiany na Witrynie

Możemy zawiesić lub zmienić każdą usługę lub cechę Witryny w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

Odpowiedzialnośc użytkownika

 • Gracze mogą korzystać z naszej Witryny, aby grać bez rejestracji lub jako zarejestrowani gracze. W drugim przypadku maja możlwiość dostepu do statystyk swoich gier.
 • Użytkownik musi zapewnić na własny koszt oprzyrządowanie i połączenia internetowe, które będzie mu potrzebne do uzyskania dostępu i korzystania z serwisu.
 • Użytkownik może korzystać z Witryny jedynie w celach zgodnych z polskim prawem.
 • Witryna nie może być wykorzystywana w sposób, który mógłby uszkodzić, zablokować, przeciążyć lub niekorzystnie wpłynąć na jakość serwerów lub sieci, lub zakłócić możliwości innych osób korzystania z Witryny. Zakazane są próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do wszelkich usług, kont użytkowników, systemów lub sieci komputerowych, poprzez działania hakerskie, analizowanie haseł lub innymi sposobami. Możemy podjąć wszelkie środki prawne i techniczne dla zapobieżenia naruszeniu tego postanowienia i wyegzekwowania przestrzegania niniejszych warunków.
 • Użytkownik nie może przedstawiać na Witrynie, treści lub materiałów ogólnie uznanych za wylgarne, oszukańcze, obelżywe, naruszających prywatnośc innych osób lub zawiera wyraźne lub graficzne opisy lub relacje z aktów seksualnych, lub stanowi pornografię.
 • Użytkownik nie może korzystać z naszej Witryny:
  1. dla swojego własnego zysku handlowego,
  2. w celu oferowania jakiejkolwiek formy reklamy lub promocji bez naszej uprzedniej pisemnej zgody,
  3. w celu podawania jakichkolwiek fałszywych informacji osobistych lub informacji, zawartości lub materiałów w imieniu innej osoby bez zezwolenia.
 • Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia z Witryny wszelkich informacji, treści i materiałów, jeżeli naruszają one niniejszy Regulamin.
 • W przypadku wybrania przez Użytkownika nazwy użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do jej usunięcia lub odebrania, jeżeli uznamy to za stosowne.

Licencja na korzystanie z witryny

Z zastrzeżeniem niniejszego Regulaminu Użytkownik może korzystać z Witryny i ich zawartości jedynie w celach osobistych, niekomercyjnych. Zawartość oferowana do pobrania może być wykorzystywana tylko do użytku osobistego i zgodnie z przepisami towarzyszącymi konkretnej Zawartości. Zabronione jest wykorzystywanie zawartości w sposób, który wykracza poza prawa nadane Użytkownikowi w związku z tym korzystaniem. Zabronione jest prowadzenie eksploracji danych, wykorzystywanie robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wydobywania danych zawartości, ramkowanie jakiejkolwiek części Witryny lub zawartości; oraz odtwarzanie, przedrukowywanie, kopiowanie, składowanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie, transmitowanie, modyfikowanie, tłumaczenie, przesyłanie do systemu zewnętrznego, publikowanie, podlicencjonowanie, cedowanie, zbywanie, sprzedawanie, pożyczanie lub inne formy dystrybucji zawartości bez naszego uprzedniego pisemnego zezwolenia. Zabronione są próby obejścia znajdujących się w zawartości mechanizmów mających uniemożliwić nieuprawnioną reprodukcję lub dystrybucję zawartości.

Ograniczenia wiekowe

Korzystając z niniejszych Witryny Użytkownik potwierdza, że ma ukończone 13 lat, lub, jeżeli nie ukończył 13 lat, że korzysta z niej pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby, które nie ukończyły 13 lat, proszone są o niekorzystanie z niniejszych Witryny bez bezpośredniego nadzoru rodziców lub opiekunów prawnych. Użytkownik zgadza się, że jeżeli jego komputer, urządzenie zapewniające dostęp do Internetu, łącze internetowe i/lub urządzenia (stanowiące jego własność, lizingowane lub pożyczone) umożliwiają dostęp lub pomagają użytkownikom w uzyskaniu dostępu do Witryny lub usług, na korzystanie z których nie zezwoliłby, świadomie lub nieświadomie, dzieciom poniżej 13 roku życia, zezwoli na to wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie na siebie w przypadku zezwolenia lub umożliwienia dzieciom poniżej 13 roku życia uzyskania dostępu do Witryn bez bezpośredniego nadzoru rodziców lub opiekunów prawnych, ze swojego komputera, urządzenia zapewniającego dostęp do Internetu, łącza internetowego i/lub urządzeń (stanowiących jego własność, lizingowanych lub pożyczonych) pełnej odpowiedzialności za wszystkie konsekwencje, oraz zgadza się, że w żadnych okolicznościach (obejmujących, ale nie ograniczonych do zaniedbania) ani właściciel Witryny, ani dostawca treści stron trzecich, ani też odpowiednio ich przedstawiciele nie będą ponosili odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne bądź wtórne szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania ze strony przez użytkowników poniżej 13 roku życia, nawet, jeżeli zostali oni poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Ograniczenie odpowiedzialności

Wyłącznym i jedynym środkiem naprawczym Użytkownika we wszelkich sporach z nami jest zaprzestanie korzystania z ,Witryny. W żadnym wypadku nasza odpowiedzialność (lub odpowiedzialność naszej firmy macierzystej i naszych dostawców) w przypadku roszczeń związanych z korzystaniem z Witryny nie przekracza całkowitej kwoty opłat za usługi, które Użytkownik wniósł z okresie jednego roku za określoną usługę stanowiącą przedmiot sporu. My, nasza firma macierzysta, nasi partnerzy w zakresie zawartości Witryny i nasi dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, szczególne, uboczne, wtórne lub mające charakter karny szkody wynikłe z korzystania przez Użytkownika z Witryny, jego niemożności korzystania z nich, lub polegania na nich. Wyłączenia te mają zastosowanie do wszelkich roszczeń o utratę zysków, utratę danych, utratę dobrego imienia, przestoje w pracy, awarię czy wadliwe działanie komputera, lub inne szkody lub straty komercyjne, nawet, jeżeli wiedzieliśmy lub powinniśmy byli wiedzieć o możliwości takich szkód. Ponieważ pewne kraje, państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub uboczne, w takich krajach, państwach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność (i odpowiedzialność naszej firmy macierzystej i naszych dostawców) ograniczona jest do stopnia dozwolonego przez prawo.

Rozdzielność i integracja postanowień

Niniejsza umowa i wszystkie uzupełniające ją warunki, polityki, zasady i wytyczne publikowane w Witrynie stanowią całość umowy zawartej pomiędzy nami a Użytkownikiem i zastępują wszystkie poprzednie porozumienia pisemne lub ustne. Jeżeli którakolwiek część niniejszego Regulaminu uznana zostanie za nieważną lub niewykonalną, zinterpretowana będzie w sposób zgodny z obowiązującym prawem tak, aby odzwierciedlała ona możliwie jak najdokładniej oryginalne intencje stron, a pozostałe części będą nadal w pełni obowiązywać.

Rozwiązanie umowy

Prawo Użytkownika do korzystania z Witryny wygasa automatycznie w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu lub jakichkolwiek zasad lub wytycznych opublikowanych w związku z Witryną. Zastrzegamy sobie również prawo do usunięcia, według naszego wyłącznego uznania, z jakiegokolwiek powodu dostępu Użytkownika do całości lub części Witryny, z powiadomieniem lub bez niego.